8 c j.niemiecki

 

Ich wünsche euch wunderbare Sommerferien!

Życzę Wam wspaniałych wakacji!

Donnerstag, den fünfundzwanzigsten Juni 2020

Stunde

Thema: Wiederholung – Kapitel 5 (Powtórka – dział 5)

Ostatnia lekcja w tym roku szkolnym dotyczy powtórki leksykalno-gramatycznej z działu nr 5. Pracujemy dzisiaj z zeszytem ćwiczeń.

1. Otwórzcie zeszyt ćwiczeń na stronie 72 i 73. Jest tam powtórkowy test, gdzie będziecie mogli sami siebie ocenić. Ćwiczenia numer 1,2 i 3 dotyczą powtórki słownictwa – wykonajcie je zgodnie z poleceniem.

2. W ćwiczeniach numer 4, 5 i 6 powtarzamy czas przeszły Perfekt – postępujcie zgodnie z poleceniem podanym z języku polskim.

3. Ćwiczenie nr 7 dotyczy tworzenia liczebników porządkowych.

4. Ćwiczenia numer 8 i 9 wymagają pisemnego tłumaczenia podanych zdań pytających i oznajmujących.

5. Zakończeniem pracy jest samoocena zamieszczona na stronie 73 w zeszycie ćwiczeń na marginesie.

Życzę Wam dalszej owocnej nauki i sympatycznej przygody z językiem niemieckim w nowych szkołach!

_________________________________________________________

Mittwoch, den vierundzwanzigsten Juni 2020

Stunde

Thema: Meine Ferienpläne (Moje plany wakacyjne)

Podczas dzisiejszej lekcji poćwiczymy rozumienie ze słuchu, a także tworzenie liczebników porządkowych.

1. Otwórzcie scan strony 51 naszego podręcznika, który zamieszczam poniżej i spójrzcie na zadanie nr 1.

Scan klasa8_strona51

Odpowiedzcie głośno na pytania:

Was hat die Familie vor? Co planuje rodzina?

Was haben sie gemacht? Co oni zrobili?

2. Na tym samym scanie jest zadanie nr 2 związane z odsłuchem. Najpierw przeczytajcie zdania od 1 do 6. Po dwukrotnym wysłuchaniu nagrania poniżej zdecydujcie ustnie czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe.

3. Liczebniki porządkowe poznaliśmy już w siódmej klasie, gdyż na początku każdej lekcji zapisując po niemiecku datę korzystaliśmy z liczebników porządkowych.

Teraz powtórzymy regułę ich tworzenia: Liczebniki porządkowe tworzymy przez dodanie do liczebników głównych odpowiednich końcówek. W mianowniku do liczebników 2 i 4-19 dodajemy końcówkę -te, do liczebników od 20 dodajemy końcówkę -ste.

Liczebniki 1. i 3. mają formy nieregularne: der 1. – der erste     oraz   der 3. – der dritte

Zwróćcie także na formy liczebników 7. i 8.:  der 7. – der siebte     oraz     der 8. – der achte

Po liczebnikach porządkowych pisanych cyfrą zawsze stawiamy kropkę.

4. Na scanie strony 51, który jest zamieszczony powyżej, widnieje zadanie nr 3A. Posłuchajcie nagrania, czytajcie liczebniki z lektorem i spróbujcie razem z nim czytając, uzupełnić luki.

Następnie wykonajcie ustnie zadanie 3B na tej samej stronie scanu.

5. Otwórzcie zeszyt ćwiczeń na stronie 70 i wykonajcie ćwiczenia nr 4 i 5 związane z tworzeniem liczebników porządkowych.

6. Wykonajcie także ćwiczenie nr 1 ze strony 70 z zeszytu ćwiczeń.

_______________________________________________________________

Mittwoch, den zehnten Juni 2020

Stunde

Thema: Womit in die Ferien? (Czym na wakacje?)

Na tej lekcji powtarzamy słownictwo związane ze środkami transportu, rozwijamy czytanie ze zrozumieniem.

1. Otwórzcie podręcznik na stronie 50 i spójrzcie na zadanie nr 1. Dopasujcie nazwy środków transportu do obrazków. Na platformie Quizlet zamieściłam dla Was zestaw ze słownictwem pt.: „Nazwy środków transportu” – ćwiczcie w trybach fiszki z wymową, ucz się, test i dopasowanie.

2. Przeczytajcie teksty w zadaniu nr 2 na stronie 50 w podręczniku i odpowiedzcie na pytania w poleceniu (liczbę mnogą sprawdźcie w słowniczku i napiszcie w zeszycie).

Aby Wam ułatwić czytanie ze zrozumieniem, przetłumaczę dla Was kilka wyrażeń:

unabhängig sein – być niezależnym

anhalten – zatrzymać się

bequem – wygodny

weite Reisen – dalekie podróże

für die Fahrkarten bezahlen – zapłacić za bilety

manchmal – czasami

in Staus stehen – stać w korkach

Inlandsreisen – podróże krajowe

Auslandsreisen – podróże zagraniczne

verbinden – łączyć

die Verspätung – opóźnienie

buchen – rezerwować

Angst haben – bać się

das Verkehrsmittel – środek transportu

3. Otwórzcie proszę zeszyt ćwiczeń na stronie 68 i wykonajcie ćwiczenia nr 1, 2, 3 i 5. Dla osób, które chcą jeszcze poćwiczyć ze słownictwem polecam ćwiczenie nr 4 i 6 z tej samej strony z zeszytu ćwiczeń.

_________________________________________________________________

Donnerstag, den vierten Juni 2020

Stunde

Thema: Post aus den Ferien (Poczta z wakacji)

Na tej lekcji zapoznamy się z modelem pisania pocztówki, kartki czy e-maila z wakacji i taką kartkę napiszemy.

1.Na stronie 49 w podręczniku są dwie kartki z wakacji – przeczytajcie je ze zrozumieniem i wykonajcie zadanie nr 1, które polega na określeniu czy podane zdania są „richtig oder falsch”.

2. Otwórzcie proszę zeszyt ćwiczeń na stronie 67 i wykonajcie dwa ćwiczenia nr 8 i 9 – pozwolą one zapoznać się Wam ze schematem pisania karki z wakacji.

3. Napiszcie krótką kartkę z wakacji w zeszycie według schematu.

a. Zwrot rozpoczynający: Liebe Anke / Lieber Thomas lub Hallo Anke / Hallo Thomas

b. Odpowiedzcie na trzy pytania po niemiecku:

Wo bist du? (Gdzie jesteś) np. Ich bin in Spanien.

Was machst du dort? (Co tam robisz?) np. Ich wandere viel, besichtige viel, aber vor allem verbringe ich viel Zeit am Strand, wo ich mich sonne und mit Freunden Strandball gern spiele.

Wie lange bleibst du dort? (Jak długo tam zostaniesz?) np. Ich bleibe hier noch eine Woche.

c. Na zakończenie:

Wenn ich zurück bin, treffen wir uns und ich erzähle dir mehr. (Kiedy wrócę, spotkamy się i opowiem Ci więcej.)

d. Zwrot kończący:

Liebe Grüβe lub Viele Grüβe + Wasze imię

________________________________________________________________

Mittwoch, den dritten Juni 2020

Stunde

Thema: Meine letzten Ferien (Moje ostatnie wakacje)

Celem tej lekcji jest rozszerzenie słownictwa, zastosowanie czasu przeszłego w budowaniu zdań oznajmujących i pytających.

1.Otwórzcie podręcznik na stronie 48, w zadaniu nr 1 jest słownictwo związane z podróżowaniem. Przepiszcie wyrazy i wyrażenia do zeszytu:

sich sonnen – opalać się

in der Sonne liegen – leżeć na słońcu

tauchen – nurkować

schlafen – spać

schwimmen – pływać

baden – kąpać się

lesen – czytać

wandern – wędrować

klettern – wspinać się

feiern – świętować

besichtigen – zwiedzać

Fremdsprachen lernen – uczyć się języków obcych

Rad fahren – jeździć na rowerze

segeln – żeglować

surfen – surfować

Freude besuchen – odwiedzać przyjaciół

Strandball spielen – grać w piłkę plażową

Leute kennenlernen – poznawać ludzi

essen – jeść

verbringen – spędzać

am Stand liegen – leżeć na plaży

im Meer schwimmen – pływać w morzu

neue Kulturen kennenlernen – poznawać nowe kultury

Słownictwo zaprezentowane powyżej umieściłam na platformie Quizlet pt: „Nazwy aktywności podczas wakacji” gdzie powinniście uczy się go poprzez tryby: fiszki + wymowa, ucz się, test, dopasowanie.

2. Spójrzcie na pocztówki znajdujące się na górze strony A-E, posłuchajcie nagrania i dopasujcie do opowieści odpowiednie miejsce wakacyjne.

Moja podpowiedź – jaki kraj przedstawiają pocztówki:

Zdjęcie A – England

B- Italien

C- Korsika

D- die USA

E – Marokko

3. Możemy teraz wykonać zadanie nr 3A ze strony 48 w podręczniku, napiszcie je w zeszycie (skorzystajcie z tabelki na stronie 77).

4. Otwórzcie zeszyt ćwiczeń na stronie 64 i 65. Najważniejsze zadania, które należy wykonać to te z czasem Perfekt w roli głównej. Wykonajcie ćwiczenie nr 3, 6, 7 i 8.

_______________________________________________________________

Donnerstag, den achtundzwanzigsten Mai 2020

Stunde

Thema: Die Gastfamilie hat mich herzlich begrüßt. (Rodzina goszcząca serdecznie mnie powitała.)

Na tej lekcji będziemy utrwalać słownictwo z lekcji poprzedniej, a także ćwiczyć wyrażanie przeszłości. Pracujemy tylko z zeszytem ćwiczeń.

1. Otwórzcie zeszyt ćwiczeń na stronie 62. ćwiczenia nr 1,2 i 3 to powtórka słownictwa z poprzedniej lekcji. Przeczytajcie polecenia napisane po polsku i wykonajcie ćwiczenia. Możecie sprawdzić poprawność Waszych rozwiązań ćwiczenia nr 3 słuchając nagrania, które zamieszczam poniżej.

2. W ćwiczeniach 5 i 6 ćwiczymy wyselekcjonowane formy Partizip Perfekt – wykonajcie te ćwiczenia.

3. Ćwiczenia nr 7, 6 i 8 to praca z pełnymi zdaniami w czasie przeszłym Perfekt. Pamiętajcie, że każde zdanie w tym czasie ma dwa elementy: czasownik posiłkowy: haben lub sein, a na końcu zdania – Partizip Perfekt. Wykonajcie te zadania bardzo dokładnie.

______________________________________________________________

Mittwoch, den siebenundzwanzigsten Mai 2020

Stunde

Thema: Bei der Gastfamilie (U rodziny goszczącej)

Celem tej lekcji jest kontynuacja tematu podróży, przedstawianie wydarzeń z przeszłości, trening rozumienia ze słuchu oraz budowanie zdań, opis obrazka.

1. Na stronie 47 w podręczniku w zadaniu nr 1 zamieszczono kilka wyrażeń przydatnych do opisu obrazka znajdującego się obok.

Podaję tłumaczenie zwrotów, które trzeba zapisać w zeszycie:

landen – lądować/ wylądować

warten auf – czekać na

begrüßen – witać, pozdrawiać

sich vorstellen – przedstawić się

kennenlernen – poznać

sich über / auf die Ankunft freuen – cieszyć się z przybycia/ na przybycie

Spróbujcie ustnie opisać oba obrazki, krótko, prostymi zdaniami, tak jak na lekcjach w klasie.

Rozpocznijcie of frazy:

Auf dem Bild sehe ich ……. – czyli na obrazku widzę ….

2. W zadaniu nr 2 na stronie 47 jest sześć zdań.

Podaję ich tłumaczenie:

1. Powitanie na lotnisku

2. Jedzenie w restauracji

3. Pierwszy wieczór u rodziny goszczącej

4. Pierwszy dzień w szkole

5. Plany na weekend

6. Wizyta u Emilii

Jak już na pewno zauważyliście są to tytuły/tematy. Posłuchajcie teraz nagrania i zdecydujcie, które tematy są w tej rozmowie poruszane. Nagrania możecie słuchać dowolną ilość razy.

3. W zadaniu nr 3A na stronie 47 w podręczniku jest tabelka z brakującymi formami Partizip Perfekt. Posłuchajcie nagrania powyżej jeszcze raz i dopiszcie w zeszycie brakujące formy. Podpowiem, że w tej ramce są dwa czasowniki rozdzielnie złożone, a pozostałe trzy czasowniki zaczynają się od przedrostków, które powodują, iż tworząc Partizip Perfekt nie wolno nam dodać przed tematem czasownika cząstki GE- .

Najpierw spróbujcie z odsłuchem, a na końcu tej lekcji napiszę rozwiązanie tego zadania.

4. Wykonajcie proszę w zeszycie przedmiotowym zadanie nr 3B str. 47 z podręcznika.

5. Zadanie nr 3C str. 47 z podręcznika zróbcie proszę ustnie.

Uwaga: rozwiązanie do zadania nr 3A str. 47 w podręczniku:

begrüßen – begrüßt

versammeln (zbierać) – versammelt

vorstellen (jest to czasownik rozdzielnie złożony) – vorgestellt

erzählen – erzählt

einpacken (jest to czasownik rozdzielnie złożony) – eingepackt

________________________________________________________________

Donnerstag, den einundzwanzigsten Mai 2020

Stunde

Thema: Ich bin als Austauschschüler nach Berlin gefahren. (Pojechałem na wymianę uczniowską do Berlina.)

Na dzisiejszej lekcji będziemy omawiać temat podróżowania, zastosujemy też czas przeszły Perfekt.

1. Otwórzcie podręcznik na stronie 46. Zaczniemy od przeczytania maila, który jest na dole strony.

Zaczniemy od nowego słownictwa:

sich melden – zgłaszać się, meldować się

die Vorbereitungen – przygotowania

der Aufenthalt – pobyt

beschäftigt sein – być zajętym

der Austauschschüler – osoba biorąca udział w wymianie uczniowskiej

der Rucksack – plecak

zu Ende – do końca

der Reiseführer – przewodnik podróży

die Gastfamilie – rodzina goszcząca

planen – planować

gut vorbereitet sein – być dobrze przygotowanym

Geld tauschen – wymieniać pieniądze

Flugtickets abholen – odebrać bilety na samolot

buchen – rezerwować

nett – miły

sich freuen – cieszyć się

Ich rufe dich an. – Zadzwonię do ciebie.

Liebe Grüße! – Pozdrowienia!

das Wörterbuch mitnehmen – wziąć słownik ze sobą

Czytajcie maila ze zrozumieniem. Wypiszcie z maila wszystkie formy Partizip Perfekt, które się tam znalazły – dopiszcie do nich bezokoliczniki. Ja rozpocznę i podam dwa przykłady.

Partizip Perfekt:                           bezokolicznik:

gemeldet                                           melden

gepackt                                             packen

…… …….

Wymowę, pisownię i zapamiętanie słówek ułatwi Wam zestaw na platformie Quizlet pt. „Wyrażenia związane z przygotowaniami do podróży”, który dla Was umieściłam – korzystajcie z trybów: fiszki, ucz się, test i dopasowanie.

2. Zadania nr 3 i 4 z podręcznika na stronie 46 wykonajcie proszę ustnie. W zadaniu nr 3 musicie głośno przeczytać jednocześnie uzupełniając zdania w czasie przeszłym Perfekt (w pierwszej luce w każdym zdaniu brakuje czasownika posiłkowego, a na końcu zdania musi być Partizip Perfekt). W zadaniu nr 4 brakuje tylko formy Partizip Perfekt od czasowników podanych pod poleceniem.

Podaję przykłady rozwiązań:

Do zadania nr 3: Ich habe mich die ganze Woche nicht gemeldet.

Do zadania nr 4: Leon hat die Reise geplant.

3. Otwórzcie zeszyt ćwiczeń na stronie 60 – zaczniemy od krótkich ćwiczeń nr 1 i 3 (przyimki te są w tekście, który czytaliście).

4. Teraz wykonamy ćwiczenia związane z czasem przeszłym Perfekt – ważne jest ćwiczenie nr 5, 6 i 7 str. 61 w zeszycie ćwiczeń.

Podaję po jednym rozwiązanym przykładzie:

Do ćwiczenia nr 5: lernen – gelernt

Do ćwiczenia nr 6: Hast du schon die Tickets reserviert?

Do cwiczenia nr 7: Wir haben die Flugtickets nach London gebucht.

5. Ostatnie zadanie do wykonania to ćwiczenie nr 9 str. 61 w zeszycie ćwiczeń.

Podaję przykład:

Ich habe im August die Reise gemacht. Podróż odbyłem/odbyłam w sierpniu.

_________________________________________________________

Mittwoch, den zwanzigsten Mai 2020

Stunde

Thema: Perfekt – Übungen

Na tej lekcji ćwiczymy użycie czasu przeszłego Perfekt.

Poniżej przygotowane są zadania interaktywne, które możecie wykonywać wiele razy. Pamiętajcie, żeby koniecznie sprawdzać swoje odpowiedzi klikając na „sprawdź” lub „prüfe!” (to znaczy właśnie „sprawdź!”). Ja nie będę widzieć Waszych wyników, więc zadania wykonujecie wyłącznie dla własnego rozwoju, a nie na ocenę.

Otwórzcie podręcznik na stronie 77, gdyż możliwe, że trzeba będzie poszukać formy Partizip Perfekt od czasownika nieregularnego.

Życzę Wam samych poprawnych odpowiedzi!

https://blog.tyczkowski.com/cwiczenia-interaktywne/partizip-perfekt-schwache-verben-czas-przeszly-niemiecki.htm

http://www.edulekcja.pl/tests/gram/perfekt1.htm

http://www.edulekcja.pl/tests/gram/perfekt2.htm

http://www.edulekcja.pl/tests/gram/perfekt3.htm

 

_______________________________________________________________

Donnerstag, den vierzehnten Mai 2020

Stunde

Thema: Perfekt – czasowniki rozdzielnie złożone 

Dzisiaj utrwalamy wiadomości  o czasie przeszłym Perfekt.

1. Chciałam Wam zwrócić jeszcze uwagę na tworzenie Partizip Perfekt od czasowników rozdzielnie złożonych, które mogą być regularne lub nieregularne, np. :

zumachen (jest to czasownik regularny) – zamknąć

fernsehen (to przykład czasownika nieregularnego) – oglądać telewizję

Przy czasownikach rozdzielnie złożonych cząstka -GE- zostanie umieszczona pomiędzy przedrostkiem a tematem. Jeśli jest to czasownik regularny odcinamy końcówkę bezokolicznika – EN, a dodamy nową końcówkę -T:

zumachen – zu+ge+mach+t  czyli zugemacht

Jeśli mamy do czynienia z czasownikiem nieregularnym rdzeń tego czasownika musimy sprawdzić w tabeli w podręczniku na stronie 77- od sehen Partizip Perfekt brzmi gesehen, a więc:

fernsehen – fern+gesehen   czyli ferngesehen

2. Obejrzyjcie prezentację, która pomoże Wam powtórzyć wiadomości o czasie przeszłym Perfekt.

czas przeszły Perfekt

 

___________________________________________________________

Mittwoch, den dreizehnten Mai 2020

Stunde

Thema: Perfekt (czas przeszły Perfekt) część 2

Ta lekcja jest kontynuacją poprzedniej. Uczymy się tworzyć czas przeszły Perfekt. 

1. Przypomnimy sobie najważniejsze wiadomości z ostatniej lekcji:

Czas ten ma zawsze dwa elementy: czasownik posiłkowy haben lub sein oraz Partizip Perfekt /II.

Wiemy, że Partizip Perfekt od czasowników nieregularnych jest na nauki pamięciowej z listy.

Na ostatniej lekcji uczyliśmy się tworzyć Partizip Perfekt od czasowników regularnych:

machen – ge+mach+t    czyli gemacht

Mieliście kilka przykładów zrobić samodzielnie w zeszycie, więc teraz podaję rozwiązanie:

malen (malować) –  ge+mal+t    czyli gemalt

hören (słuchać)- ge+hör+t     czyli gehört

kochen (gotować)- ge+koch+t   czyli gekocht

kaufen (kupować)- ge+kauf+t    czyli gekauft

lernen (uczyć się) – ge+lern+t    czyli gelernt

Jestem pewna, że poradziliście sobie i Wasze rozwiązania są poprawne.

2. A teraz dalsze nowe informacje o czasie Perfekt.

Nie wszystkie czasowniki przy tworzeniu Partizip Perfekt otrzymują przed tematem cząstkę GE-. Są dwie sytuacje wyjątkowe:

I. Czasowniki, których dwie ostatnie sylaby to – IEREN , nie otrzymują przedrostka GE- , po odcięciu końcówki -EN wstawiamy nową końcówkę -T, np. studieren – studiert

sich interessieren – sich interessiert

kontrollieren – kontrolliert

II. Czasowniki, które zaczynają się od przedrostków: BE-, GE-, ER-, VER-, ZER-, ENT-, EMP-, MIß-, również nie otrzymują przedrostka GE- , tylko zmieniamy końcówkę z -EN na -T, np.

besuchen – besucht

erzählen – erzählt

To na razie tyle wiadomości o drugim elemencie zwanym Partizip Perfekt.

3. Teraz wrócimy do pierwszego elementu czasu Perfekt – czasownika posiłkowego i wyjaśnię Wam, kiedy używamy czasownika haben, a kiedy sein, gdyż w jednym zdaniu nie możemy użyć obu czasowników – wybieramy tylko jeden. Podam Wam, kiedy wybierzemy czasownik posiłkowy SEIN, bo tych przypadków jest mniej. W pozostałych przypadkach będziemy stosować czasownik posiłkowy HABEN.

Czasownika posiłkowego SEIN użyjemy, jeśli w zdaniu jest czasownik:

I. oznaczający wyraźny ruch/ przemieszczanie się, np. gehen, fahren, kommen, laufen, schwimmen, springen (skakać), wandern (wędrować), …

II. oznaczający przejście z jednego stanu w drugi, np. einsteigen (wsiadać), aussteigen (wysiadać), aufstehen (wstawać), …

III. sein, werden, bleiben.

4. Teraz możemy już zacząć zamieniać czasy w zdaniach:

Czas teraźniejszy: Ich mache meine Hausaufgabe. Robię zadanie domowe.

Czas przeszły Perfekt: Ich habe meine Hausaufgabe gemacht. Zrobiłem/ Zrobiłam zadanie domowe.

Czas teraźniejszy: Eva hört Musik. Ewa słucha muzyki.

Czas przeszły Perfekt: Eva hat Musik gehört. Ewa słuchała muzyki.

Czas teraźniejszy: Wir studieren in Berlin. My studiujemy w Berlinie.

Czas przeszły Perfekt: Wir haben in Berlin studiert. My studiowaliśmy w Berlinie.

Tworzenia czasu przeszłego Perfekt będziemy uczyć się i trenować do końca roku szkolnego, więc na pewno się go nauczymy. To była na razie pierwsza lekcja teoretyczna. Będziemy do niej często wracać i utrwalać i powtarzać.

Na koniec tej lekcji obejrzyjcie filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=3IVk8mCPf-w

_____________________________________________________________

Donnerstag, den siebten Mai 2020

Stunde

Thema: Perfekt (czas przeszły Perfekt) część 1

Dzisiaj zaczniemy omawiać czas przeszły, który nazywa się Perfekt czyli będziemy się uczyć mówić/pisać/czytać o wydarzeniach z przeszłości.

My poznaliśmy już inny czas przeszły, który nazywa się Präteritum lub Imperfekt. W tym czasie przeszłym znamy formy czasownika sein i haben oraz czasowników modalnych, bo w tym czasie się ich najczęściej używa.

1. Czas przeszły Perfekt jest bardzo często używanym czasem podczas prowadzenia rozmów.

Jak tworzymy ten czas? 

Czas przeszły Perfekt ma zawsze dwa elementy: czasownik posiłkowy i imiesłów czasu przeszłego zwany po niemiecku Partizip Perfekt lub Partizip II.

Ten pierwszy element znacie już doskonale, gdyż czasownikiem posiłkowym jest haben lub sein, które są odmieniane w czasie teraźniejszym i są na drugim miejscu w zdaniu.

Drugi element jest dla nas nowy – to Partizip Perfekt lub Partizip II (w skrócie PP), który jest częścią nieodmienną i występuje na końcu zdania.

Pytanie brzmi jak utworzyć Partizip Perfekt (PP)? Musimy wiedzieć, że w języku niemieckim mamy czasowniki regularne i nieregularne (są jeszcze mieszane, które w tabeli są prezentowane z czasownikami nieregularnymi). Jak pewnie domyślacie się, Partizip Perfekt od czasowników nieregularnych jest do pamięciowej nauki – mamy listę czasowników, których form trzeba nauczyć się na pamięć. Tak jak w języku angielskim. W naszym podręczniku częściowa lista czasowników nieregularnych jest na stronie 77 – zerknijcie tam proszę. Dzisiaj interesuje nas kolumna pierwsza pt. Infinitiv czyli bezokolicznik i kolumna ostatnia pt: Partizip II czyli imiesłów czasu przeszłego.

Jeśli chodzi o czasowniki regularne to tworzenie Partizip Perfekt nie jest trudne i będziemy to wykonywać sami. Dzisiaj się tego nauczymy.

Przykładem tworzenia PP od czasowników regularnych będzie MACHEN

Najpierw musimy odciąć końcówkę tego czasownika czyli -EN.

Zostaje nam temat czasownika czyli MACH-.

Teraz wykonujemy dwa kroki: z przodu tematu dodajemy cząstkę GE-, a z tyłu czasownika -T.

Powstaje Partizip Perfekt GEMACHT (raz utworzona taka forma nigdy się nie zmieni, jest nieodmienna.

2. Spróbujmy utworzyć Partizip Perfekt od czasownika regularnego (gdyż nie ma go na liście czasowników nieregularnych na stronie 77 w podręczniku) SPIELEN.

Odrzucany końcówkę -EN. Zostaje sam temat czasownika czyli -SPIEL-.

Z przodu tematu dodajemy cząstkę GE- , a z tyłu tematu – T.

Powstał Partizip Perfekt GESPIELT.

Spróbujcie sami utworzyć Partizip Perfekt od następujących czasowników regularnych w zeszycie.

malen (malować) –  …………………..

hören (słuchać)- ……………………..

kochen (gotować)- ……………………

kaufen (kupować)- …………………….

lernen (uczyć się) – …………………….

Ciąg dalszy wiadomości o czasie przeszłym Perfekt podam na następnej lekcji.

_______________________________________________________________________

Mittwoch, den sechsten Mai 2020

Stunde

Thema: Wiederholung – powtórka

Na tej lekcji powtarzamy słownictwo i gramatykę ( z naciskiem na dział 4), czytanie ze zrozumieniem, przekazywanie treści ujętych po polsku – w języku niemieckim. Pracujemy z zeszytem ćwiczeń, a do podręcznika lub zeszytu zaglądamy po pomoc.

1. Otwieramy zeszyt ćwiczeń na stronie 58 i 59 – jest tam kontrolny test, który w ramach samooceny Waszych możliwości musicie wykonać. Najpierw spróbujcie dane zadanie rozwiązać „z głowy”, potem sprawdźcie w różnych źródłach (zeszycie przedmiotowym, poprzednich lekcjach niemieckiego na tej stronie internetowej, w podręczniku, w słowniczku.

2. Ćwiczenia od nr 1 do nr 7 są typowo testowe / wyboru lub krótkiej odpowiedzi.

3. Ćwiczenia nr 8 i 9 wymagają większej samodzielności językowej – trzeba tu znać słownictwo i jednocześnie zasady gramatyczne.

4. Na zakończenie możecie dokonać ewaluacji i zakreślić odpowiednie buźki znajdujące się w zeszycie ćwiczeń na stronie 59.

Uwaga! Zróbcie czytelne zdjęcia ćwiczeniom nr 7, 8 i 9 ze strony 58 i 59 w zeszycie ćwiczeń i przyślijcie mi do 11 maja oczywiście tego roku 🙂

5. Podaję komentarz i rozwiązanie quizu językowego online:

Martin kann schlecht sehen. Er hat Augenschmerzen. (Martin źle widzi, bolą go oczy.)

Co mu dolega? – Was fehlt ihm ? (jest to zaimek osobowy w celowniku – Dativ od 3. osoby l.poj.- er)

Wie hoch ist das Fieber? (Pytanie znaczy: Jak wysoka jest gorączka?)

Die Ärztin schaut sich meinen Hals an. (czasownik rozdzielnie złożony, który został tu użyty to sich anschauen – obejrzeć sobie)

Marie hustet stark. Die Ärztin hört ihre Lungen ab. (czasownik rodzielnie złożony, który został tu użyty to abhören – osłuchać)

Du willst im Juli an die See fahren. (odmiana czasownika wollen – du willst)

Ihr dürft ins Kino nicht gehen. (odmiana czasownika dürfen – ihr dürft)

Wenn er Fieber hat, muss er zu Hause bleiben. (szyk wyrazów w zdaniu złożonym po spójniku wenn)

Das Fieber wird schnell weg, wenn du die Tabletten einnimmst. (szyk wyrazów w zdaniu złożonym po spójniku wenn)

Welche Beschwerden hast du? (Zdanie znaczy: Jakie masz dolegliwości?)

____________________________________________________________________

Donnerstag, den dreißigsten April 2020

Stunde

Thema: Behinderte Menschen (Niepełnosprawni ludzie)

Podczas tej lekcji kontynuujemy temat niepełnosprawności. Będziemy utrwalać słownictwo i gramatykę z ostatnich zajęć.

1. W zeszycie ćwiczeń na stronie 56 są dwa słowotwórcze zadania nr 1 i nr 2. Przeczytajcie polecenia i ustalcie rodziny wyrazów oraz ułóżcie z puzzli istniejące wyrazy (jasne puzzle to początki wyrazów).

2. W ćwiczeniu nr 3 str. 56 i ćwiczeniu nr 7 str. 57 w zeszycie ćwiczeń należy utworzyć zwroty z czasownikami. W ćwiczeniach nr 4 i 8 str. 56 i 57 należy jeszcze te zwroty zastosować w zdaniach. Jeśli zwrotów ktoś nie pamięta, proszę zajrzeć do słownictwa, które podałam w poprzedniej lekcji.

3. Teraz możemy powtórzyć czas przeszły Präteritum (inna nazwa tego czasu to Imperfekt) robiąc ćwiczenie nr 5 i 6 str. 56 i 57 w zeszycie ćwiczeń. Proszę wykonać także ćwiczenie nr 8 i 9 na stronie 55 w zeszycie ćwiczeń, które związane są z czasem przeszłym. Odsyłam do ubiegłych lekcji, jeśli ktoś zapomniał potrzebnych form.

4. W ćwiczeniu nr 9 str. 57 w zeszycie ćwiczeń trenujemy wymowę, a więc włączcie odsłuch i powtarzajcie za lektorem.

Nie musicie przysyłać mi zdjęć z tej lekcji.

Życzę Wam spokojnej „Majówki”!

_________________________________________________________

Mittwoch, den neunundzwanzigsten April 2020

Stunde

Thema: „Zurück im Leben zurück im Sport” – powrót do życia powrót do sportu

Celem tej lekcji są wydarzenia z przeszłości, a więc użycie czasu przeszłego. Poznamy też wyrażenia związane z niepełnosprawnością.

1. Otwórzcie proszę podręcznik na stronie 41, w zadaniu nr 1 znajdują się nowe wyrażenia. Tłumaczenie tych zwrotów znajdziecie w podręczniku na dole strony 43. Przeczytajcie je głośno.

Głównym wyrażeniem na tej lekcji będzie:

behindert sein – być niepełnosprawnym

np. Er ist behindert. – On jest niepełnosprawny.

die Behinderung – niepełnosprawność

2. Przeczytajcie teraz tekst o pewnym niepełnosprawnym człowieku pt: „Zurück im Leben zurück im Sport”.

Podam jeszcze kilka wyrażeń, których tłumaczenia w podręczniku nie ma. Przepiszcie je do zeszytu.

Er hat jeden Nachmittag Fußball gespielt. – On grał każdego popołudnia w piłkę nożną.

der Unfall – wypadek

amputieren – amputować

glauben – wierzyć/uwierzyć

der Sportverein – klub sportowy

Spaß, Kraft, Stärke, Energie – radość, siła, moc, energia

Und dieser Gedanke hat gewonnen. – I ta myśl wygrała.

Leon nimmt an Wettbewerben statt. – Leon bierze udział w zawodach.

Und er gewinnt. – I on wygrywa.

Weltrekord im Hochsprung brechen – pobić rekord świata w skoku wzwyż

den Titel holen – zdobyć tytuł

die Medaille – medal

3. Wrócimy teraz do zadania nr 1 i ułożymy trzy zdania z wenn.

Pierwsze zdanie utworzę ja:

Wenn jemand behindert ist, muss er eine Bein-/ Armprothese tragen. (Jeśli ktoś jest niepełnosprawny, musi nosić protezę nogi lub ręki.) – na fioletowo zaznaczyłam podmiot, na czerwono czasownik w formie osobowej

Ułóżcie z podanych wyrażeń jeszcze dwa zdania z wenn.

4. W zad. nr 2 ze strony 41 w podręczniku należy podane zdania ułożyć w odpowiedniej kolejności, zgodnie z wydarzeniami przedstawionymi w tekście. Przeczytajcie je na głos w poprawnej kolejności w takiej formie, jak je podano czyli w czasie teraźniejszym Präsens. A teraz przeczytajcie je na głos jeszcze raz, ale tym razem w czasie przeszłym Präteritum.

Nie musicie przysyłać mi zdjęć z tej lekcji.

Miłego treningu językowego!

_______________________________________________________________

Mittwoch, den zweiundzwanzigsten April 2020

Stunde

Thema: Präteritum (czas przeszły prosty)

1. Dzisiejszym celem lekcji jest poznanie form czasu przeszłego, który nazywa się Präteritum lub Imperfekt od bardzo często stosowanych czasowników: sein, haben oraz od czasowników modalnych: wollen, sollen, können, müssen, mögen, dürfen. Do tej pory odmienialiśmy i stosowaliśmy te czasowniki w czasie teraźniejszym. Niedawno zebraliśmy wiadomości o czasownikach modalnych, gdzie podaliśmy ich znaczenie. Proszę przypomnijcie sobie znaczenie tych czasowników.

Forma czasu teraźniejszego

Präsens – bezokolicznik

Forma czasu przeszłego Präteritum

1 i 3 os. l. poj.

sein

war

haben

hatte

wollen

wollte

sollen

sollte

können

konnte

mögen

mochte

müssen

musste

dürfen

durfte

Oczywiście formy czasu przeszłego istnieją dla wszystkich osób, więc jak dalej postępujemy z tymi wyjściowymi formami, których po prostu trzeba nauczyć się na pamięć, pokaże Wam filmik. Obejrzyjcie go proszę dokładnie.

https://www.youtube.com/watch?v=qD41wANptyg

2. Po tej lekturze przeczytajcie komentarz gramatyczny z naszego zeszytu ćwiczeń na str. 54 w ćw. nr 1. Wykonajcie proszę ćw. 2, 3, 4, 5 i 6 str. 54 w zeszycie ćwiczeń.

Nie musicie przysyłać mi zdjęć tych zadań.

____________________________________________________________________

Donnerstag, den dreiundzwanzigsten April 2020

Stunde

Thema: Bewegung gegen Stress (Ruch zamiast stresu)

1. Celem tej lekcji będzie rozwijanie czytania ze zrozumieniem oraz stosowanie czasu przeszłego Präteritum.

W podręczniku na str. 40 znajdują się dwa teksty, które należy przeczytać ze zrozumieniem. Są to historie dwóch osób, które miały w swoim życiu problemy. Przeczytajcie i odpowiedzcie na pytanie:

Welche Probleme hatten diese Personen? (Pytanie sformułowałam w czasie przeszłym Präteritum)

Pomogę Wam podając nowe słownictwo, które proszę, abyście przepisali do zeszytu.

Tekst A:

früher – wcześniej

zufrieden sein – być zadowolonym

die ganze Zeit – przez cały czas

gestresst – zestresowany/ -a

ständig – ciągle

helfen – pomagać

am Ende – na końcu/ na koniec

dick – gruby/ -a

mit Freunden ausgehen – wychodzić z przyjaciółmi

Tekst B:

die Gespräche – rozmowy

Alle waren der Meinung, … – wszyscy byli zdania, …

den Stress abreagieren – odreagować stres

in der Nähe – w pobliżu

Boxen trainieren – trenować boks

Wymowę słownictwa należy poćwiczyć w Quizlecie!

2. Wykonajcie proszę teraz zad. 1B na str. 40 z podręcznika. Przeczytajcie polecenie, które jest w języku polskim. Dołączam nagranie.

3. Wykonajcie ustnie zad. Nr 3 str. 40 w podręczniku (zdania należy uzupełnić formami czasu przeszłego Präteritum od podanych czasowników.)

4. Wykonajcie proszę ćw. 7, 8 i 9 str. 55 w zeszycie ćwiczeń. W ćw. nr 7 podaję dwie przykładowe odpowiedzi:

Früher hatte ich Kopfschmerzen.

Früher war ich gestresst.

Miłej nauki!

___________________________________________________________________

Donnerstag, den sechzehnten April 2020

Stunde

Thema: Quiz językowy

____________________________________________________________________

Mittwoch, den fünfzehnten April 2020

Stunde

Thema: Lebst du gesund? Czy żyjesz w zdrowy sposób?

I. Dzisiaj usystematyzujemy i przypomnimy słownictwo, a także konstrukcje gramatyczne związane z tematem zdrowia próbując odpowiedzieć na pytanie zawarte w temacie.

Lebst du gesund? Was ist gesund?

regelmäßig/ gesund essen – regularnie/ zdrowo jeść

Sport treiben – uprawiać sport

keine Zigaretten rauchen – nie palić papierosów

sich nach der Schule entspannen – odpoczywać/relaksować się po szkole

genug schlafen – spać wystarczająco długo

Obst und Gemüse essen – jeść owoce i warzywa

nicht zu spät schlafen gehen – chodzić niezbyt późno spać

Napiszcie teraz w zeszytach samodzielnie zdania w I os. l.p., które będą odpowiedzią na pytanie postawione w temacie lekcji.

Zacznijcie tak: Ja, ich lebe gesund. Ich esse gesund und regelmäßig. Ich treibe Sport und ich rauche natürlich keine Zigaretten. Ich entspanne mich immer nach der Schule, denn ich bin einfach müde.

………………

II. Proszę na następną lekcję powtórzyć sobie słownictwo z działu nr 4 (części ciała, dolegliwości, nazwy lekarstw, u lekarza, zdrowe życie oraz gramatykę czyli zdania z „wenn”, czasowniki modalne, układanie pytań, odpowiedzi, odmiana czasowników przez osoby), pomocą może być platforma Quizlet. Weźmiecie udział w quizie językowym podobnym do Kahoota. Będzie to podsumowanie wiadomości z połowy naszego działu pt. „Gesundheit” (Zdrowie). 

 

_______________________________________________________________________

Mittwoch, den achten April 2020

Stunde

Thema: Modalverben – Wiederholung (czasowniki modalne – powtórka)

I. Dzisiaj zestawimy i dokładnie powtórzymy czasowniki modalne, które pojedynczo pojawiały się w różnych zadaniach na lekcjach.

Proszę, żebyście obejrzeli filmik z komentarzem:

https://www.youtube.com/watch?v=K4WjXz8M7jg

Teraz proszę, abyście przeszli poprzez podany niżej link na stronę, gdzie po krótkim przewinięciu strony w dół  znajdziecie tytuł „Ćwiczenia gramatyczne” i interaktywne zadanie z czasownikami modalnymi (15 zadań). Wykonajcie je proszę, a na końcu kliknijcie w „sprawdź odpowiedzi”.

https://jezykniemiecki.org/cwiczenia/czasowniki/modalne/

Proszę o wykonanie ćwiczenia 6,7,8 z zeszytu ćwiczeń z czasownikami modalnymi na str. 49.

II. Podam Wam teraz rozwiązania do zadań otwartych z „wenn” z waszego zadania domowego z zeszytu ćwiczeń na str. 51. Proszę wykonać korektę swoich rozwiązań według załączonego klucza. Najwięcej błędów było w stosowaniu wielkiej litery tam, gdzie nie trzeba, a tam gdzie trzeba, była mała litera. Dalej to błędna odmiana czasowników przez osoby (sein!, haben!), opuszczanie wyrazów, które miały być w zdaniu i wreszcie niepoprawny szyk wyrazów w zdaniach z „wenn”.

Ćwiczenie 7:

1. Die Schmerzen sind bald weg, wenn du die Tabletten regelmäßig einnimmst. (czasownik rozdzielnie złożony w szyku pobocznym piszemy łącznie)

2. Du sollst 5 Tage im Bett liegen, wenn ich dir ein Antibiotikum verschreibe.

3. Du bist am Montag wieder gesund, wenn du die ganze Woche im Bett liegen bleibst.

4. Du kannst alles erledigen, wenn du früh aufstehst.

5. Du darfst ins Kino gehen, wenn du heute dein Zimmer aufräumst.

Ćwiczenie 8:

1. Wenn sie erkältet ist, soll sie zu Hause bleiben.

2. Wenn ihr bessere Noten haben wollt, müsst ihr mehr lernen.

3. Wenn ich morgen nicht pünktlich aufstehe, komme ich zu spät zum Mathetest.

4. Wenn du Fieber hast, sollst du viel trinken.

5. Wenn er nicht bis 20 Uhr nach Hause zurückkommt, bin ich böse.

Ćwiczenie 9 – tu były różne odpowiedzi, ja napiszę przykładowe:

1. Wenn ich Husten habe, trinke ich einen Hustensaft.

2. Wenn ich Schnupfen habe, nehme ich Nasentropfen.

3. Wenn ich Bauchschmerzen habe, esse ich nichts.

4. Wenn mein Rücken wehtut, nehme ich Schmerztabletten.

5. Wenn meine Freundin/mein Freund krank ist, besuche ich sie/ihn.

III. Na platformie Quizlet dodałam zestaw słownictwa pt: „Gesund leben”, abyście mogli poćwiczyć wymowę, pisownię i zapamiętywanie. Proszę wykonać tryby: fiszki, ucz się, dopasowanie i test.

IV. W tym tygodniu rozpocznie się przerwa świąteczna. Osobom chętnym proponuję obejrzeć filmik ze słownictwem świątecznym po niemiecku.

https://www.youtube.com/watch?v=2PAAH6mn7fY

Uwaga! Zdjęcia z zadaniami przysyłacie mi tylko wtedy, jeśli wyraźnie poproszę o nie podczas naszej zdalnej lekcji.

Życzę miłej wiosennej przerwy!

________________________________________________________________________

Donnerstag, den zweiten April 2020

Stunde

Thema: In der Apotheke – w aptece

I. Moi Drodzy, dzisiaj zaczniemy od słownictwa, którego wymowę możecie poćwiczyć na platformie Quizlet. Napiszcie w zeszycie:

der Sirup – syrop

die Salbe – maść

die Tropfen – krople

die Tablette – tabletka, die Tabletten – tabletki

die Schmerztabletten – tabletki przeciwbólowe

das Vitamin – witamina, die Vitamine – witaminy

das Antibiotikum – antybiotyk, die Antibiotika – antybiotyki

das Medikament – lekarstwo, die Medikamente – lekarstwa

Jeśli chcemy powiedzieć, że jakiś lek jest na coś – używamy gegen, np:

Tabletten gegen Halsschmerzen – tabletki na ból gardła/ przeciwko bólowi gardła

ein Sirup gegen Husten – syrop na kaszel/ dosłownie: przeciwko kaszlowi

Tabletten gegen Fieber – tabletki przeciwgorączkowe

II. Otwórzcie proszę podręcznik na str. 38, gdzie mamy zad. 1A. Przeczytajcie polecenie, wyrażenia od 1 do 7 i włączcie nagranie. Nagrania możecie słuchać kilka razy (wiecie, że na lekcji są to zawsze dwa razy).

III. Wykonajcie teraz ustnie (głośno czytając) zad. 1B str. 38 w podręczniku.

IV. Zad. nr 3 na str. 38 z podręcznika zróbcie pisemnie w zeszytach. Na pewno rozpoznaliście, że są to zdania ze spójnikiem wenn.

V. Teraz wykonamy zad. nr 5 str. 38 w podręczniku. Odpowiedzi na pytania zapiszcie do zeszytu.

Czy rozumiecie pytanie nr 1? Podpowiadam: Jak czują się osoby na obrazku? W odpowiedzi napiszcie: Osoby na obrazku czują się źle. Pytanie nr 2: Jakie lekarstwa zażywasz, kiedy jesteś przeziębiony? Odpowiedź budujemy ze spójnikiem wenn: Kiedy jestem przeziębiony, zażywam witaminę C i syrop na kaszel. Oczywiście odpowiedzi piszemy po niemiecku czyli wystarczy przetłumaczyć moje podpowiedzi na j. niemiecki.

VI. Proszę wykonać z zeszytu ćwiczeń na str. 50 ćw. 1, 2 i 3 – zajmie Wam to maksymalnie 5 minut.

Alles Gute!

____________________________________________________________________________

O projekcie – pracy dodatkowej dla osób chętnych

Jeśli ktoś wykonał pracę dla osób chętnych na temat ulubionej potrawy, o której w szczegółach informowałam w szkole oraz zrobiłam notatkę w kalendarzu klasy w mobidzienniku, może przesłać mi zdjęcie plakatu, nagrany filmik lub prezentację multimedialną przez mobidziennik do 7 kwietnia. Kryteria oceny pozostają takie, jak podałam w terminarzu klasowym.

Proszę o odczytywanie wiadomości, gdyż na tej podstawie będę sprawdzać obecność.

Deutschstunde

Donnerstag, den sechsundzwanzigsten März 2020

Thema: Sätze mit „wenn” (zdania ze spójnikiem „wenn”)

1. Przepiszcie proszę tę krótką definicję do zeszytu:

Zdania ze spójnikiem WENN (jeśli, kiedy) to zdania okolicznikowe warunku i są one zdaniami pobocznymi, tzn. po spójniku „wenn” występuje podmiot, a orzeczenie jest zawsze na końcu tego zdania.

Przykład:

Wenn ich krank bin, bleibe ich zu Hause. (Jeśli jestem chory, zostanę w domu.)

Zauważcie, że po „wenn” jest podmiot, a orzeczenie czyli odmieniony czasownik jest na końcu zdania z „wenn”- zdania podrzędnego.

Ten sam przykład można zapisać inaczej – zaczynając od zdania nadrzędnego:

Ich bleibe zu Hause, wenn ich krank bin. (Zostanę w domu, jeśli jestem chory.)

Szyk wyrazów w zdaniu podrzędnym z „wenn” nie zmienił się, gdyż zawsze po „wenn” jest podmiot, a orzeczenie jest na końcu zdania podrzędnego.

2. Obejrzyjcie filmik:

http://www.youtube.com/watch?v=0ti6T9OeQx8

3. Przeczytajcie opis gramatyczny do tego zagadnienia z zeszytu ćwiczeń na str. 50 ćw. nr 5.

4. Wykonajcie dalsze ćwiczenia nr 6, 7, 8,  9 z zeszytu ćwiczeń na str. 50 i 51.

Zróbcie jedno zdjęcie tych wszystkich zadań i prześlijcie mi je do poniedziałku 30 marca przez mobidziennik.

Życzę miłej nauki!