8a matematyka

Temat: Matematyka na wesoło. 25.06.2020 czwartek

Mnożenie po japońsku.

 Obejrzyj

Obejrzyj filmik związany z zegarem.

Jaki jest wynik w dolnym rzędzie?

 

Temat: Matematyka na wesoło. 23.06.2020 wtorek

Tabliczka mnożenia na palcach przez 9.

Obejrzyj

Tabliczka mnożenia na palcach.

Obejrzyj

Temat: Dwusieczna kąta. 22.06.2020 poniedziałek

Cele:

– co to jest dwusieczna kąta,

 

Dwusieczną kąta nazywamy półprostą o początku w wierzchołku kąta, która dzieli dany kąt na dwa kąty o równych miarach.

Opis konstrukcji dwusiecznej kąta (wykonaj samodzielnie w zeszycie)

Rysujemy kąt o wierzchołku O.

Rysujemy okrąg o środku w punkcie O i dowolnym promieniu.

Rysujemy okrąg o środku w punkcie A i promieniu większym od połowy długości odcinka AB.

Nie zmieniamy rozwartości cyrkla i rysujemy okrąg o środku w punkcie B.

Rysujemy półprostą o początku w punkcie O przechodzącą przez punkt C.

 

Temat: Symetralna odcinka. 19.06.2020 piątek

Cele:

– co to sjest symetralna odcinka,

 

Symetralną odcinka o końcach A i B nazywamy prostą prostopadłą do tego odcinka, która przechodzi przez środek tego odcinka.

Opis konstrukcji symetralnej odcinka (wykonaj samodzielnie w zeszycie)

Rysujemy odcinek AB.

Rysujemy okrąg o środku w punkcie A i promieniu dłuższym od połowy długości odcinka AB.

Rysujemy okrąg o środku w punkcie B i tym samym promieniu.

Rysujemy prostą przechodzącą przez punkty M i N.

 

Temat: Powtórka. 15.06.2020 poniedziałek

Cele:

– utrwalenie materiału.

 

Przed egzaminem ósmoklasisty.

Plansze edukacyjne przesłane na mobidziennik.

 

Temat: Symetria środkowa. 9.06.2020 wtorek

Cele:

– jak rozpoznawać figury symetryczne względem punktu,

– jakie figury są środkowosymetryczne,

 

Wykonaj zadania powtórkowe 1 -5 z podręcznika str. 308/309 .

 

Temat: Symetria środkowa. 8.06.2020 poniedziałek

Cele:

– jak rozpoznawać figury symetryczne względem punktu,

– jakie figury są środkowosymetryczne,

– jak utworzyć figurę symetryczną względem osi X i osi Y.

 

Punktem symetrycznym do punktu A=(-2,3) względem punktu (0, 0) jest A′ o współrzędnych  A′=(2,−3)

Wykonaj zadania  4 i 5 z podręcznika str. 306

 

Temat: Symetria środkowa. 5.06.2020 piątek

Cele:

– jak rozpoznawać figury symetryczne względem punktu,

– jakie figury są środkowosymetryczne,

Porównaj rysunki z rysunkami tych samych figur przedstawiających symetrię osiową lekcja z piątku 29.05.2020.

Zauważmy, że jeśli połączymy odpowiadające sobie charakterystyczne punkty tych figur, odcinki, które je łączą, przetną się w jednym punkcie.

O takich figurach mówimy, że są symetryczne względem punktu przecięcia się odcinków, a ten punkt nazywamy środkiem symetrii.

Wykonaj zadania  1 z podręcznika str. 306 oraz zadanie 8 i 11 z podręcznika str. 307.

 

Temat: Symetria osiowa. 4.06.2020 czwartek

Cele:

– jak rozpoznać figury symetryczne względem prostej,

– kiedy punkty są symetryczne względem prostej.

 

Wykonaj zadania powtórkowe 1 -5 z podręcznika str. 298/299 .

 

Temat: Symetria osiowa. 2.06.2020 wtorek

Cele:

– jak wskazać, która para figur jest symetryczna względem osi układu współrzędnych,

– jak utworzyć figurę symetryczną względem osi X i osi Y.

 

Obejrzyj film dotyczący symetrii osiowej w układzie współrzędnych..

Obejrzyj.

Wykonaj zadania 10 i 11 podręcznika str. 297.

 

Temat: Matematyka na wesoło. 1.06.2020 poniedziałek

Zagadka tunel.

Obejrzyj. 

Zagadka rzeka.

Obejrzyj.

 

Temat: Symetria osiowa. 29.05.2020 piątek

Cele:

– jak rozpoznać figury symetryczne względem prostej,

– kiedy punkty są symetryczne względem prostej.

 

Obejrzyj film dotyczący symetrii osiowej.

Obejrzyj.

Prosta, względem której zegniemy kartkę lub do której przyłożymy lusterko, jest osią symetrii tych figur. O takich figurach mówimy, że są symetryczne względem prostej.

Wykonaj zadania  8 i 9 z podręcznika str. 297 oraz zadanie 14 z podręcznika str. 298 .

 

Temat: Powtórka. 28.05.2020 czwartek

Cele:

– utrwalenie materiału.

 

Wykonaj zadania powtórkowe 10 – 12 z podręcznika str. 284.

 

Temat: Rachunek prawdopodobieństwa. 26.05.2020 wtorek

Cele:

– jak wykorzystać elementy kombinatoryki do obliczania prawdopodobieństwa zdarzeń,

– jak obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń przy losowaniu ze zwracaniem,

– jak obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń przy losowaniu bez zwracania.

 

Wykonaj zadania powtórkowe 1 – 5 z podręcznika str. 282.

 

Temat: Rachunek prawdopodobieństwa. 25.05.2020 poniedziałek

Cele:

– jak wykorzystać elementy kombinatoryki do obliczania prawdopodobieństwa zdarzeń,

– jak obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń przy losowaniu ze zwracaniem,

– jak obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń przy losowaniu bez zwracania.

 

Wykonaj zadania tekstowe 6 i 7 z podręcznika str. 280 oraz 12 z podręcznika str. 281.

Podpowiedz do zadania 6 i 7. Porównaj wyniki dla sytuacji z zwracaniem i bez zwracania kuli.

 

Temat: Rachunek prawdopodobieństwa. 22.05.2020 piątek

Cele:

– jak wykorzystać elementy kombinatoryki do obliczania prawdopodobieństwa zdarzeń,

– jak obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń przy losowaniu ze zwracaniem,

 

Losowanie kul można przedstawić na drzewie. Każda z czterech gałęzi drzewa ilustruje kolory kul, który można otrzymać, a liczby informują, na ile sposobów można wylosować kulę danego koloru.

Kul czerwonych jest 4.

Wszystkich możliwych par kul, w których obie kule są czerwone, jest zgodnie z regułą mnożenia (kombinatoryka)

4 ⋅ 4 = 16.

Zatem prawdopodobieństwo wylosowania dwa razy kuli czerwonej wynosi 16 / 81.

Wykonaj zadania zamknięte 1 i 2 z podręcznika str. 279 / 280.

 

Temat: Kombinatoryka. 21.05.2020 czwartek

Cele:

– co to jest kombinatoryka,

– co to jest reguła mnożenia i jak ją stosować,

 

Wykonaj zadania powtórkowe 1 – 5 z podręcznika str. 274.

 

Temat: Kombinatoryka. 19.05.2020 wtorek

Cele:

– co to jest kombinatoryka,

– co to jest reguła mnożenia i jak ją stosować,

 

Wykonaj zadania tekstowe 8, 14, 16 z podręcznika str. 272.

Podpowiedz do zadania 8. Nie bierzemy pod uwagę możliwości zawracania i wydłużania drogi.

Podpowiedz do zadania 14. Skorzystaj z reguły mnożenia.

Podpowiedz do zadania 16. Przypomnij sobie przykład 1 z poprzedniej lekcji.

 

Temat: Kombinatoryka. 18.05.2020 poniedziałek

Cele:

– co to jest kombinatoryka,

– co to jest reguła mnożenia i jak ją stosować,

 

Kombinatoryka to dział matematyki, który zajmuje się różnymi przeliczeniami zbiorów, podzbiorów. W rachunku prawdopodobieństwa wszystkie elementy zbioru są naszym mianownikiem.

Przykład 1.

Rzucamy dwiema monetami: jednozłotową i dwuzłotową. Jakie są możliwe wyniki i ile ich jest?

Zatem przy rzucie dwiema monetami mamy 2 ⋅ 2 = 4 możliwe wyniki.

Przykład 2.

Ile jest wszystkich możliwych wyników przy rzucie dwiema sześciennymi kostkami do gry: czerwoną i czarną?

Przy rzucie kostką czerwoną mamy 6 możliwych wyników, przy rzucie kostką czarną również 6. Wszystkich możliwych wyników przy rzucie dwiema kostkami jest zatem 6⋅6=36.

Reguła mnożenia Liczba par elementów, w których pierwszy element pary można wybrać na a sposobów, a drugi element pary – na b sposobów, wynosi a ⋅ b. Czynników (elementów) może być więcej.

Wykonaj zadania zamknięte 1 – 3 z podręcznika str. 271.

 

Temat: Podsumowanie. 15.05.2020 piątek

Cele:

– utrwalenie materiału.

 

Wykonaj zadania zamknięte 1 – 7 z podręcznika str. 260.

 

Temat: Pole koła. 14.05.2020 czwartek

Cele:

– jak obliczyć pole koła.

– utrwalenie materiału.

 

Wykonaj zadania powtórkowe 1 – 5 z podręcznika str. 259.

 

Temat: Pole koła. 12.05.2020 wtorek

Cele:

– jak obliczyć pole koła.

 

Wykonaj zadania 12 – 13 z podręcznika str. 257.

Zdjęcie wykonanych zadań prześlij na mobidziennik. Masz na to czas do końca tygodnia.

 

Temat: Pole koła. 11.05.2020 poniedziałek

Cele:

– jak obliczyć pole koła.

 

Obejrzyj film dotyczący pola koła.

Obejrzyj.

Gdybyśmy dzielili koło na coraz więcej części, ułożona figura coraz bardziej przypominałaby prostokąt                           o bokach r i πr, a zatem jego pole byłoby równe πr2.

Pole koła wyraża się wzorem P = π r2, gdzie r jest długością promienia koła.

Np. dla r = 5 cm pole koło wynosi P = π * 52 = 3,14 * 25 = 78,5.

Wykonaj zadania 1 – 3 z podręcznika str. 256.

 

Temat: Długość okręgu. 8.05.2020 piątek

Cele:

– jak obliczyć obwód koła,

– jak obliczyć długość okręgu.

– utrwalenie materiału.

 

Wykonaj zadania powtórkowe 1 – 5 z podręcznika str. 252.

 

Temat: Długość okręgu. 7.05.2020 czwartek

Cele:

– jak obliczyć obwód koła,

– jak obliczyć długość okręgu.

 

Wykonaj zadania 12 – 13 z podręcznika str. 251.

Podpowiedź do zadania 12.

d = 60 cm,

s = 1,5 km = ……cm

s : π d =

Podpowiedź do zadania 13.

Oblicz różnicę między okręgami niebieskimi a czerwonymi.

 

Temat: Długość okręgu. 5.05.2020 wtorek

Cele:

= jak obliczyć obwód koła,

– jak obliczyć długość okręgu.

 

Koło a okrąg.

Okrąg to zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od danego punktu S (środka okręgu) jest równa promieniowi r okręgu.

Koło to zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od danego punktu S (środka koła) jest mniejsza bądź równa promieniowi r koła.

Mówiąc dalej o długości okręgu mówimy tożsamo o obwodzie koła.

Wiemy, że L : d = π po przekształceniu otrzymujemy L = d π lub L = 2 π r ponieważ d = 2 r. Jest to wzór na długość okręgu.

Wykonaj zadania 1 – 3 z podręcznika str. 250.

 

Temat: Liczba pi. 4.05.2020 poniedziałek

Cele:

– co to jest liczba pi,

 

Obejrzyj film dotyczący liczby pi i długości okręgu.

Obejrzyj.

Iloraz długości okręgu (obwodu koła) i długości jego średnicy jest stały dla wszystkich okręgów. Iloraz ten oznaczamy symbolem π (czytaj: pi).

L : d = π         d – średnica, L – długość okręgu

Liczba π jest liczbą niewymierną, co oznacza, że nie można jej zapisać w postaci ułamka zwykłego, a jej rozwinięcie dziesiętne jest nieskończone i nieokresowe.

π = 3,1415926535897932384626433832795028841971693993751…

Do wielu obliczeń wystarczające jest przybliżenie liczby π przez liczbę 3,14 lub 22/7.

Wykonaj zadania 1, 2 i 4 z podręcznika str. 246. Możesz korzystać z kalkulatora.

 

KOŁO I OKRĄG

 

Temat: Matematyka na wesoło – Domino 30.04.2020 czwartek

Karty pracy do pobrania na mobidzienniku.

W załączniku dwa domina. Jedno dotyczące mnożenia, drugie własności figur płaskich.

Obejrzyj film dotycząc przygód Donalda w krainie matematyki.

Obejrzyj.

 

Temat: Matematyka na wesoło – Dotto 28.04.2020 wtorek

Karty pracy do pobrania na mobidzienniku.

Dotto to gra matematyczna polegająca na układaniu domina na planszy. Wersje są różne i mają zróżnicowane poziomy trudności. W załączniku znajdują się dwie wersje gry (instrukcja na karcie) i kafelki domina (jeśli ktoś nie posiada w domu). Można grać samemu lub w kilka osób.

Powodzenia !

 

Temat: Matematyka na wesoło – Krzyżówka

27.04.2020 poniedziałek

Karta pracy do pobrania na mobidzienniku.

Postaraj się rozwiązać samodzielnie jak najwięcej haseł krzyżówki.

Powodzenia !

 

 Temat: Zadania powtórkowe – 2 .  24.04.2020 piątek

Wykonaj zadania powtórkowe 8-12 ze strony 237.

Jeśli nie jesteś pewien odpowiedzi, zajrzyj do powtórki z teorii w podręczniku str. 230.

 

Temat: Zadania powtórkowe – 1.  23.04.2020 czwartek

Wykonaj zadania powtórkowe 1-7  ze strony 236.

Jeśli nie jesteś pewien odpowiedzi, zajrzyj do powtórki z teorii w podręczniku str. 230.

 

Temat: Próbny sprawdzian ósmoklasisty.  21.04.2020 wtorek

Test do pobrania na mobidzienniku.

Postaraj się wykonać test w wyznaczonym czasie.

Po zakończonej pracy wyślij test do sprawdzenia.

 

Temat: Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa – 3 .  20.04.2020 poniedziałek

Wykonaj zadania otwarte 28 i 29 ze strony 235.

Jeśli nie jesteś pewien odpowiedzi, zajrzyj do powtórki z teorii w podręczniku str. 230.

Wykonaj test na WSIPNET.

 

Temat: Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa – 2.  17.04.2020 piątek

Wykonaj zadania otwarte 9, 12, 13, 19, 20 ze strony 233 i 234.

Jeśli nie jesteś pewien odpowiedzi, zajrzyj do powtórki z teorii w podręczniku str. 230.

 

Temat: Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa – 1.

  16.04.2020 czwartek

Obejrzyj film dotyczący średniej arytmetycznej.

Obejrzyj.

Obejrzyj film dotyczący wykresów i tabeli.

Obejrzyj.

Wykonaj zadania zamknięte 1 – 5 ze strony 225 -232.

 

Temat: Graniastosłupy i ostrosłupy – 3.  07.04.2020 wtorek

Wykonaj zadania otwarte 12 – 16 ze strony 227.

Wykonaj test na WSIPNET.

Jeśli nie jesteś pewien odpowiedzi, zajrzyj do powtórki z teorii w podręczniku str. 223.

 

Temat: Graniastosłupy i ostrosłupy – 2.  06.04.2020 poniedziałek

Wykonaj zadania zamknięte 1 – 7 ze strony 225 -226.

Jeśli nie jesteś pewien odpowiedzi, zajrzyj do powtórki z teorii w podręczniku str. 223.

 

Temat: Graniastosłupy i ostrosłupy – 1. 03.04.2020 piątek

Obejrzyj film dotyczący graniastosłupów.

Obejrzyj film dotyczący objętości graniastosłupów.

Obejrzyj film dotyczący pola i siatki graniastosłupa.

Obejrzyj film dotyczący ostrosłupów.

Obejrzyj film dotyczący objętości ostrosłupa.

Obejrzyj film dotyczący pola i siatki ostrosłupa.

 

Temat: Figury płaskie – 3. 02.04.2020 czwartek

Wykonaj zadania otwarte 13 – 18 ze strony 220 -221.

Wykonaj test na WSIPNET.

Jeśli nie jesteś pewien odpowiedzi, zajrzyj do powtórki z teorii w podręczniku str. 223.

 

Temat: Figury płaskie – 2. 27.03.2020 piątek

Obejrzyj film dotyczący cech przystawania trójkątów.

Obejrzyj.

Wykonaj zadania zamknięte 1 – 8 ze strony 218 -219.

Jeśli nie jesteś pewien odpowiedzi, zajrzyj do powtórki z teorii w podręczniku str. 213 -216.

 

Temat: Figury płaskie -1. 26.03.2020 czwartek

Obejrzyj film dotyczący klasyfikacji czworokątów.

Obejrzyj.

Obejrzyj film dotyczący podziału trójkąta ze względu na boki i kąty.

Obejrzyj.

Przypomnij sobie wzory na poszczególne pola wielokątów. Spróbuj bez podpowiedzi zapisać na kartce wszystkie wzory na pola jakie pamiętasz.

Jeśli masz wątpliwości obejrzyj filmik dotyczący poniższych pól wielokątów.

Pole trójka

Pole kwadratu i prostokąta 

Pole równoległoboku i rombu 

Pole trapezu 

Pole deltoidu (zwanego potocznie latawcem) liczymy po przekątnej tak jak romb.

POWTÓRKI